آیا عکاسی از خورشیدگرفتگی به دوربین صدمه می زند ؟

همانطور نگاه کردن به خورشید گرفتگی می تواند صدمات جبران ناپذیری به عدسی حیرت انگیز چشم انسان وارد کند ، تجربه ثابت کرده است که با لنز های دوربین هم شوخی ندارد و در چشم برهم زدنی آنها خراب و گاها غیرقابل استفاده می کند . هنگام وقوع خورشید گرفتگی تمام رسانه های خبری در … ادامه