5 اشتباه فاحش که ثابت میکند در ویرایش تصاویر زیادروی کرده اید

میدانید مشکل ادیت های اغراق آمیز و مصنوعی از کجا سرچشمه میگیرد ؟ متاسفانه از چشمان خودمان ! احتمالا یاد آن مثل معروف می افتید که میگوید “مار در آستین پرورش داده ایم” واقعیت این است که چون روند ویرایش تصویر برای ادیتور به مرور و با سرعت کم انجام میگیرد ، چشم و ذهن … ادامه