آیا استفاده از فیلتر UV بر روی لنز اجباری است ؟

نظرات راجع به استفاده از فیلتر UV بسیار است . برخی از عکاسان همیشه از این فیلتر استفاده می کنند و برخی دیگر چندان میانه خوبی با آن ندارند . شما جزو کدام دسته هستید ؟ انتخاب درست چیست؟ استفاده کردن یا استفاده نکردن ؟ آیا اجباری به استفاده از فیلتر UV بر روی لنز وجود دارد ? … ادامه