یک عکس، یک عکاس: توماس روف

موضوع خانه‌ی شماره ۹ عظمت اشکال ساختمانی در پیوند با جزئیات کوچک زندگی روزمره است. توماس روف، عکاس آلمانی، عکس‌های این مجموعه را در روزهای ابری گرفته است، هنگامی که می‌‌توان کیفیت نور و رنگمایه‌ی خاکستری آسمان را معادل رنگ‌های کم‌‌جان و کدر ساختمان‌‌های عکس‌‌هایش در نظر گرفت. خانه‌ی شماره ۹ تقریبا یک خرابه است؛ … ادامه